Aktualności

Z dniem 13 lipca 2010 r. Rada Unii Europejskiej wydała dyrektywę 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, s. 1), która zmienia dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, s. 1), czyli podstawowy akt prawny regulujący zasady rozliczania podatku od wartości dodanej [VAT] w ramach Unii Europejskiej, w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania. Celem Rady UE było wprowadzenie przepisów, dzięki którym we wszystkich krajach członkowskich UE podstawowe, ogólne zasady wystawiania faktur będą identyczne lub zbliżone. Poprzez powyższe, kontrahenci z dwóch różnych krajów UE (np. z Polski i Danii) nabywając od siebie nawzajem towary czy usługi mają posługiwać się podobnymi dokumentami sprzedaży (w zakresie wyglądu, rodzaju, elementów jakie zawierają itp.). Dzięki temu wzrosnąć ma pewność obrotu gospodarczego oraz zniknąć dysproporcja w różnych krajach członkowskich UE w zakresie ewentualnych wymogów związanych z formalnym dokumentowaniem sprzedaży.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi przepisami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych